rzy Cechu Rzemiosł Budowlanych w Łodzi znajduje się doskonale wyposażony Ośrodek Szkoleniowy. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i organizacyjnie jest podporządkowany Cechowi Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych w Łodzi, a w zakresie nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Łodzi. Ośrodek ma siedzibę w Łodzi, przy ul. Górniczej 36A.
Ośrodek prowadzi szeroką działalność szkoleniową. Słuchaczami Ośrodka są rzemieślnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach cechowych, młodzież pobierająca praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy, bezrobotni skierowani przez urzędy pracy oraz inne osoby pragnące zdobyć lub podnieść kwalifikacje zawodowe lub pogłębić znajomość przepisów.
Ośrodek organizuje szkolenia:

 • Przygotowujące do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
 • Pedagogiczne
 • Przyuczające do różnych zawodów
 • Doskonalące w zawodzie
 • Bhp i ppoż
 • Operator maszyn ziemnych
 • Obsługa sprzętu budowlanego

Cykle szkoleniowe prowadzone
są systemem dziennym i wieczorowym
Ośrodek realizuje cele i zadania określone
w Ustawie o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r. oraz zawarte
w przepisach wydanych na jej podstawie,
a w szczególności:

 • Umożliwia zdawanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w rzemiośle.
 • Podnosi kwalifikacje zawodowe na wyższy poziom.
 • Zapewnia bezrobotnym zdobycie zawodu.
 • W sposób ciągły doskonali proces dydaktyczno - wychowawczy.

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez organizację form pozaszkolnych.