- poprzednia strona -

wyniku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu a Zarządem Izby Rzemieślniczej w Łodzi - opartego o uprzednie uchwały obu tych organów - Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Łodzi sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnianych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania. Nadzór realizowany jest w szczególności przez wykonywanie zadań z zakresu:

 • Współpracy z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani u rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne.
 • Współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących.
 • Przyjmowanie od pracodawców szkolących oświadczeń dotyczących spełniania warunków do szkolenia i ustalającego maksymalną liczbę szkolonych pracowników młodocianych.
 • Prowadzenie ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u rzemieślników.
 • Ustalenia posiadającej przygotowanie pedagogiczne osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle.
 • Organizowanie cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi.
 • Prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących jak i dla szkolonych, prowadzenie działalności mediacyjnej w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkolenia.
 • Udzielanie informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych, udzielanie pomocy młodocianym pragnącym z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkolenia.
 • Promowanie nauki zawodu prowadzonej w rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych wraz z określeniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia.
 • Przygotowywanie, udostępnianie i informowanie o dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia i sposobie jej prowadzenia.
 • Organizowanie - w miarę potrzeb - uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego połączonego z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów przy udziale ich rodziców.