ech Rzemiosł Budowlanych w Łodzi jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.
1. Celami Cechu są:

 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji.
 • Prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
 • Utrwalanie więzi środowiskowych postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.
 • Wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w zakładach członków Cechu.
 • Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których ona dotyczy.

2. Cech realizuje cele określone w punkcie 1 poprzez:

 • Udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.
 • Przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowania u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego.
 • Prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków.
 • Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników.
 • Udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego.
 • Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu.
 • Prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie kształcenia teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle.
 • Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe - w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia - a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy.
 • Pomoc instruktażowo - szkoleniową dla członków Cechu w zakresie BHP, Prawa Pracy, i wymogów sanitarno - epidemiologicznych.
 • Dokonywanie - na wniosek osoby zainteresowanej - fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii.
 • Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb
 • Prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwa podatkowego, usług komputerowych i reklamowych, usług wynikających z przepisów BHP i Prawa Pracy oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

- następna strona -